Mcl Bentonite

KVKK İşlenmesi ve Korunması Politikası

KVKK İşlenmesi ve Korunması Politikası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anayasa’nın 20. maddesine 5982/2 sayılı Kanun (13.04.2010 tarih ve 27580 sayılı Resmi Gazete) ile eklenen 3. Fıkraya göre “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.”

 

AMAÇ

 

Bu politika Anayasa, 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu, yönetmelik ve ilgili mevzuat ışığında şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerin korunması, saklanması, silinmesi, yok edilmesi, imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi hususlarını düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.

 

KAPSAM

 

İşbu politika; MCL BENTONİT MADENCİLİK LOJİSTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ bünyesinde çalışan adayları, çalışanlar, eski çalışanlar, müşteriler, gerçek kişi tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, tedarikçi tarafından yetkilendirilen gerçek kişiler, tedarikçi adayları, ziyaretçiler, çevrimiçi ziyaretçiler ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin mevzuata uygun olarak işlenmesini, korunmasını, saklanmasını, silinmesini, yok edilmesini, imha edilmesini ve anonim hale getirilmesini kapsar.

 

TANIMLAR

 

 

Açık Rıza :

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

 

Alıcı grubu :

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,

Anket Dolduran Kişi :

MCL’nin verdiği hizmetin memnuniyetinin ölçülmesine ve hizmet kalitesinin artmasına yönelik önerilere ilişkin anket formu dolduran kişiyi,

 

Anonim Hale Getirme :

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

 

Bu politika kapsamında kullanılan;

 

 

MCL :

MCL BENTONİT MADENCİLİK LOJİSTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’yi

Çalışan :

MCL bünyesinde iş gören tüm gerçek kişileri,

Çalışan adayı

:

 

MCL bünyesinde çalışmak üzere başvuru yapmış gerçek kişileri,

Çevrimiçi Ziyaretçi :

 

MCL bünyesinde kurulu www.mclbentonite.com internet sitesine erişen ziyaretçileri ifade eder.

Eski çalışan :

MCL bünyesindeki iş görme yükümlülüğü sona eren gerçek kişileri,

İlgili

kişi/gerçek kişi :

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

 

 

İlgili kullanıcı :

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri,

Kişisel Veri :

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 

 

 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi :

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,

sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kurul :

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,

 

 

 

 

Kurum :

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu,

KVKK :

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

 

 

Kişisel Veri :

6698 Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

 

Müşteri :

MCL’nin ve/veya grup şirketlerinin bünyesinden, tedarikçilerinden veya online sistemler üzerinden ürün/hizmet alan tüketici veya tacir her tür gerçek kişiyi,

 

Tedarikçi :

MCL’nin, grup şirketlerine ve çalıştığı gerçek veya tüzel kişilere mal, çalışan veya hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişiler ile bu kişilerin yetkilendirdiği gerçek kişileri,

 

Tedarikçi adayı :

MCL’nin, grup şirketlerine ve çalıştığı gerçek veya tüzel kişilere mal, çalışan veya hizmet sağlamak üzere teklif veren veya teklif talep edilen gerçek kişileri,

Tedarikçi çalışanı :

 

Tedarikçi bünyesinde iş gören tüm gerçek kişileri,

 

 

 

Veri Envanteri :

MCL’nin iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdığı envanteri,

 

Veri İşleyen :

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişileri,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1.  

Veri      Kayıt Sistemi :

 

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri     Sahibi Başvuru Formu :

MCL bünyesinde işlenen ve saklanan gerçek kişilerin KVKK md 11’de açıklanan hakları ile ilgili başvurularında kullanabilecekleri formu,

 

Veri Sorumlusu :

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumluları Sicili :

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicilini,

Ziyaretçi :

MCL yerleşkelerine ve bürolarına çeşitli amaçlarla giriş yapan gerçek kişileri

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

 

KVKK md 4 uyarınca MCL kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyar.

 

  1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

 

MCL Anayasa, KVKK, KVKK’ya dayanan yönetmelikler, kurul kararları ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür.

 

  1. Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

 

MCL, kişisel verileri işlerken kişisel verilerin doğruluğunu ve gerektiğinde güncelliğini sağlar.

 

  1. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

 

MCL bünyesinde kişisel verilerin işlenme amacı belirli ve ilgilisine açıktır.

 

  1. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

 

İşlenen kişisel veriler MCL’ın o veriyi edinme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülüdür.

 

  1. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

MCL , işlediği kişisel verileri mevzuat veya veri işleme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklar veya kanuni bir zorunluluk olmadığı sürece ilgilisinin talebi ile siler.

 

 1. KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

 

İLGİLİ KİŞİ GRUBU

VERİ KATEGORİSİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

Çevrimiçi Ziyaretçi

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Hukuki İşlem Verisi, Elektronik İşlem Verisi

Çalışan, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, Gerçek Kişi Tedarikçi, Tedarikçi Tarafından Yetkilendirilen Kişi, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Adayı, Müşteri

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Finansal Veri, Hukuki İşlem,

 

Elektronik İşlem Verisi, Görsel Veri, Özel Nitelikli Kişisel Veri, Özlük Verisi, Eğitim Verisi

Fiziksel Ziyaretçi

Kimlik Verisi, Görsel Veri, Özel Nitelikli veri

Anket Dolduran Kişi

Kimlik Verisi, İletişim Verisi

 

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ

 

Müşterilere ait kişisel veriler; Kişinin kendisinden, grup şirketlerinden, iş ortaklarından elde edilmektedir.

 

Çalışan/Çalışan Adaylarına ait veriler; Kişinin kendisinden, grup şirketlerinden, iş ortaklarından, hizmet alınan üçüncü kişilerden elde edilmektedir.

 

Tedarikçi Kişinin kendisinden, grup şirketlerinden, piyasa aktörlerinden

 

Ziyaretçi ve Çevrimiçi Ziyaretçilere ait veriler; Fiziksel ziyaretçiler için binalarda bulunan güvenlik kamerası ile

 

 1.  

VERİ SAHİBİ

 

VERİ KATEGORİSİ

 

VERİ SAKLAMA SÜRESİ

 

Çevrimiçi Ziyaretçiler

 

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Hukuki İşlem Verisi, Elektronik İşlem Verisi

15 YIL (Ticari elektronik iletilerde onayın kalmasından itibaren 1 yıl)

 

Çalışan

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Finansal Veri, Hukuki İşlem Verisi, Görsel Veri, Özel Nitelikli Kişisel Veri (ISG verisi), Özlük Verisi, Eğitim Verisi

 

İş Akdinin Feshinden İtibaren 15 Yıl (Görsel Veriler Yönünden 110 Gün)

Çalışan Adayı/Stajyer

 

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Finansal Veri, Hukuki İşlem Verisi, Görsel Veri,

 

1 Yıl(Görsel Veriler Yönünden 110 Gün)

 

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ

 

 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri, Özlük Verisi, Eğitim Verisi

 

 

Eski Çalışan

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Finansal Veri, Hukuki İşlem Verisi, Görsel Veri, Özel Nitelikli Kişisel Veri (ISG verisi), Özlük Verisi, Eğitim Verisi

 

İş Akdinin Feshinden İtibaren 15 Yıl (Görsel Veriler Yönünden 110 Gün)

Fiziksel Ziyaretçi

 

Kimlik Verisi, Görsel Veri

 

110 Gün (Görsel Veriler Yönünden 110 Gün)

 

Gerçek Kişi Tedarikçi/Eski tedarikçi

 

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Finansal Veri, Hukuki İşlem Verisi, Görsel Veri, Özel Nitelikli Kişisel Veri, Özlük Verisi, Eğitim Verisi

Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl (Görsel Veriler Yönünden 110 Gün)

 

Müşteri

Kimlik verisi, İletişim Verisi, Finansal Veri, Elektronik İşlem Verisi

 

15 Yıl

 

Müşteri Adayı

Kimlik verisi, İletişim Verisi, Finansal Veri

 

15 Yıl

 

Eski Müşteri

Kimlik verisi, İletişim Verisi, Finansal Veri

 

15 Yıl

 

Tedarikçi Tarafından

Yetkilendirilen Kişi

 

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Finansal Veri, Hukuki İşlem Verisi, Görsel Veri, Özel Nitelikli Kişisel Veri, Özlük Verisi, Eğitim Verisi

Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

(Görsel Veriler Yönünden 110 Gün)

 

 

Tedarikçi Çalışanı

 

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Finansal Veri, Hukuki İşlem Verisi, Görsel Veri, Özel Nitelikli Kişisel Veri, Özlük Verisi, Eğitim Verisi

Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl (Görsel Veriler Yönünden 110 Gün)

 

PRIVATE LABEL PACKAGING
We can create your private label brand together, in accordance with granule size , the type of packaging, the fragrance and colored granules and the delivery term you prefer..