Mcl Bentonite

KVKK Saklama ve İmha Politikası

KVKK Saklama ve İmha Politikası

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

MCL Bentonit > Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası

 

GİRİŞ

 

MCL; KVKK, ilgili mevzuat ve diğer düzenlemelere uyumlu olarak hazırladığı genel Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ na uygun olarak işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’ nı hazırlamıştır.

 

AMAÇ

 

Bu politika Anayasa, 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu, yönetmelik ve ilgili mevzuat ışığında MCL tarafından işlenen kişisel verilerin saklanması, silinmesi, yok edilmesi, imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi hususlarını düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.

 

KAPSAM

 

İşbu politika; MCL’ nin çalışan adayları, çalışanları, eski çalışanları, gerçek kişi tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, tedarikçi tarafından yetkilendirilen gerçek kişiler, tedarikçi adayları, anket dolduran kişiler, ziyaretçiler, çevrimiçi ziyaretçiler ile üçüncü kişilerin kişisel verilerinin mevzuata uygun olarak saklanması, silinmesi, yok edilmesi, imhası ve anonim hale getirilmesi işlemlerinin usul ve esaslarını kapsar.

 

TANIMLAR

 

Bu politika kapsamında kullanılan;

 

Açık Rıza :

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle  açıklanan rızayı,

 

 

 

 

Alıcı grubu :

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,

 

 

 

 

Anket Dolduran

MCL’nin verdiği hizmetin memnuniyetinin ölçülmesine ve hizmet kalitesinin artmasına

 

 

 

Kişi:

yönelik önerilere ilişkin anket formu dolduran kişiyi,

 

 

 

 

 

 

Anonim

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli

 

 

 

Hale Getirme :

veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

 

 

 

 

 

 

MCL :

MCL BENTONİT MADENCİLİK LOJİSTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ

 

 

 

 

Çalışan :

MCL bünyesinde iş gören tüm gerçek kişileri,

 

 

 

 

 

Çalışan adayı :

MCL bünyesinde çalışmak üzere başvuru yapmış gerçek kişileri,

 

 

 

 

Çevrimiçi

MCL bünyesinde kurulu www.mclbentonite.com başta olmak üzere çevrimiçi tabanlara

 

 

 

 

 

Ziyaretçi :

ulaşan, cihazlara uzaktan erişebilen kişiler ile Wi-fi kullanıcılarını ifade eder.

 

 

 

 

 

 

Eski çalışan :

MCL bünyesindeki iş görme yükümlülüğü sona eren gerçek kişileri,

 

 

 

 

 

 

İlgili kişi/gerçek

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

 

kişi :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi

 

İlgili kullanıcı :

ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri

 

 

sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri,

 

 

 

 

İmha :

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,

 

 

 

 

 

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası

 

Kayıt Ortamı

 

 

 

 

 

olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

 

 

 

 

Kişisel Veri :

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 

 

 

 

 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin

 

 

parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,

 

Kişisel

 

 

 

 

Verilerin İşlen

muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,

 

mesi :

 

 

 

 

 

devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının

 

 

engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

 

 

 

 

Kişisel Veri

MCL’nin, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile

 

Saklama Ve

 

 

 

 

İmha Politikası :

silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptığı politikayı,

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale

 

Verilerin Silinm

 

 

esi :

getirilmesi işlemini,

 

 

 

 

Kişisel Verilerin

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar

 

 

 

Yok Edilmesi :

kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,

 

 

 

 

 

 

Kurul :

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,

 

 

 

 

Kurum:

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu,

 

 

 

 

KVKK :

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

 

 

 

 

 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları,

 

Özel

 

 

Nitelikli Kişisel

kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti

 

Veri :

 

 

 

ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

 

 

 

 

 

MCL’nin ve/veya grup şirketlerinin bünyesinden, tedarikçilerinden veya online sistemler

 

Müşteri :

 

 

 

üzerinden ürün/hizmet alan tüketici veya tacir her tür gerçek kişiyi

 

 

 

 

 

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda

 

Periyodik İmha:

kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen

 

 

gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,

 

 

 

 

 

Bilgisayar ağlarında, istemcilerin (kullanıcıların) erişebileceği, kullanımına ve paylaşımına

 

Server :

açık kaynakları veya bazı servisleri (FTP, E-Posta, Web Sitesi) çalıştıran bilgisayar birim

 

 

veya birimlerini,

 

 

 

 

Tedarikçi :

MCL’ye ve çalıştığı gerçek veya tüzel kişilere mal, çalışan veya hizmet sağlayan gerçek

 

 

 

 

 

 

veya tüzel kişiler ile bu kişilerin yetkilendirdiği gerçek kişileri,

 

 
PRIVATE LABEL PACKAGING
We can create your private label brand together, in accordance with granule size , the type of packaging, the fragrance and colored granules and the delivery term you prefer..